RT I (Rio Tinto)

RT monogram for my hometown name, Rio Tinto.